Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

[Postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu przymierze-pokoju.pl („Serwis”), Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa z siedzibą w Krakowie: ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków, NIP: PL 679-310-87-05, (dalej zwany: Stowarzyszeniem MSJ) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”).
Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Stowarzyszenie MSJ. Stowarzyszenie MSJ zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.
Stowarzyszenie MSJ zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

§1

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie MSJ.
2. Stowarzyszenie MSJ przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

§2

1. Stowarzyszenie MSJ przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:
1) W celu realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online) – w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
2) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
3) W celu obsługi reklamacji na działanie Serwisu;
4) W celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników.
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.
2. Stowarzyszenie MSJ przetwarza też dane osobowe Użytkowników również w celach:
1) Archiwalnych;
2) Dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
3) Rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia MSJ polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§3

1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4

W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

§5

1. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu, tj. dokonuje darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny.
2. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6

1. Stowarzyszenie MSJ nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PayPal (Europe) S.a.r.l. et cie, S.C.A., UAB „MailerLite”, Poczta Polska SA którym udostępnia się dane w celu obsługi procesu przekazania darowizny.
2. Stowarzyszenie MSJ jest obowiązany również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Udostępniając dane Użytkowników Stowarzyszenie MSJ dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7

1. Stowarzyszenie MSJ przetwarza następujące dane osobowe:
1) Imię i nazwisko;
2) Adres e-mail;
3) Miejscowość;
4) Numer telefonu (w przypadku zadeklarowania stałego wsparcia, czyli regularnych darowizn).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania darowizny.

§8

1. Użytkownik ma prawo do:

1) Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
2) Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3) Żądania usunięcia danych;
4) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) Żądania przeniesienia danych osobowych;
6) Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.

2. Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: msj@mezczyzni.net.

§9

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Stowarzyszenie MSJ przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
3. Dla celów statutowych Stowarzyszenie MSJ przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Stowarzyszenie MSJ zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10

Stowarzyszenie MSJ podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Stowarzyszenie MSJ stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

1. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Stowarzyszenie MSJ, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Z Stowarzyszeniem MSJ Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail msj@mezczyzni.net. W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt z wyznaczonym przez Stowarzyszenie MSJ inspektorem ochrony danych osobowych drogą mailową msj@mezczyzni.net

Kontakt

Artur Łukasz

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o Inicjatywach Zjednoczeni 2022?

Zostaw swoje imie i swojego maila!

Newsletter

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności